Postbus 185 - 6700 AD Wageningen
Bezoekadres: Industrieweg 7 - Wageningen
Tel. (0317) 412915
info@petersvantonschilders.nl

Kwaliteitszorgsysteem


Kwaliteits-, Arbo- en milieuzorgsysteem (KAM)
 

Ons schildersbedrijf werkt al sinds 1996 met een eigen Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorgsysteem. Wij waren daarmee één van de eerste schildersbedrijven die het belang inzag van bewust en duurzaam omgaan met mens, natuur en milieu. Ons zorgsysteem borgt tevens een goede kwaliteit van onze dienstverlening.
 

Opzet Kwaliteits-, Arbo- en milieuzorgsysteem
 

Het systeem is opgezet conform verschillende normen, te weten VCA**, ISO-9001, FSC voor houtproducten en de MVO-Wijzer. Het systeem is beschreven in ons handboek KAM, met daarin opgenomen ons beleid, de standaard bedrijfsprocedures, de standaard formulieren en de informatievoorziening. Wettelijke eisen en richtlijnen worden hierin uiteraard niet vergeten. Het handboek KAM wordt jaarlijks gescreend op actualiteit en 1x per drie jaar herzien.

 

Uitvoering projecten
 

Onze projecten worden allemaal uitgevoerd volgens een standaard werkmethode, waardoor een constante, hoge kwaliteit en het nakomen van afspraken zijn geborgd. Daarnaast geeft het een garantie op het veilig en verantwoord uitvoeren van de werkzaamheden. Ieder werk wordt zorgvuldig gecalculeerd, voorbereid en uitgevoerd volgens onze standaard werkmethode. In de project map worden alle gegevens bijgehouden en gearchiveerd voor ieder project. Door een wekelijkse en lange termijn planning worden alle afspraken met de klant voldoende gewaarborgd.

 

Certificering en jaarlijkse controle
 

Ons kwaliteitszorgsysteem is sinds 1997 gecertificeerd conform de norm ISO-9001. Sinds 2011 is het veiligheidszorgsysteem gecertificeerd conform de norm VCA**. Controle op het veiligheidszorgsysteem gebeurt door een extern certificeringsbureau, controle op het kwaliteitszorgsysteem gebeurt door een extern adviesbureau. Jaarlijks wordt de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geactualiseerd onder begeleiding van een Middelbaar Veiligheidskundige.

 

Voorlichting, opleiding en personeel
 

Onze medewerkers hebben allemaal een functieprofiel, waarin de Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden zijn vastgelegd. Onze medewerkers zijn goed geïnformeerd. Alle verplichtingen die de geldende CAO voor Schilders- en Afwerkingsbedrijven ons oplegt worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn al onze medewerkers in het bezit van een geldig diploma Basisveiligheid. De leidinggevenden zijn in het bezit van een geldig diploma Veiligheid voor Leidinggevenden. Wij hebben vier bedrijfshulpverleners in dienst, die jaarlijks een herhalingstraining volgen. Een actueel overzicht van alle opleidingen kunt u opvragen bij de administratie.
 

Materieel, materiaal en milieu
 

Op al onze werken wordt gewerkt met gekeurd materieel, dat voldoet aan de wettelijke richtlijnen. Onze afvalstromen zijn zoveel mogelijk gescheiden om belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Ons inkoopbeleid is gericht op minimale restanten en de juiste alternatieven.